PRIVACYVERKLARING

In deze verklaring laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die jij ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer je vragen hebt die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met jou in contact. Je kunt hiervoor gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Administratiekantoren Gelderland B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@akgelderland.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Administratiekantoren Gelderland B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. De gegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Administratiekantoren Gelderland B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Automatische verzameling

Onze website verzamelt automatisch gegevens over jouw activiteiten op onze website en over jouw Internetbrowser en apparaat type.

Geautomatiseerde besluitvorming

Administratiekantoren Gelderland B.V. neemt géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Administratiekantoren Gelderland B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Administratiekantoren Gelderland B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld (maximaal 2 jaar).

Delen van persoonsgegevens met derden

Administratiekantoren Gelderland B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Administratiekantoren Gelderland B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens van bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Administratiekantoren Gelderland B.V.:

Categorie Naam Jurisdictie Doel Welke gegevens
Webdesigner Swipe Media Nederlands Recht Analyseert gegevens van de website om daarmee de website te verbeteren. Gegevens zoals hiervoor vermeld

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Administratiekantoren Gelderland B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Administratiekantoren Gelderland B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres hebben wij gemaskeerd, en gegevens worden niet gedeeld met Google. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Google Inc.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ .

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Administratiekantoren Gelderland B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@akgelderland.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Administratiekantoren Gelderland B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Administratiekantoren Gelderland B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@akgelderland.nl.

Identiteit

Administratiekantoren Gelderland B.V., gevestigd te Elst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bezoek- en postadres: Industrieweg Oost 1a, 6662 NE Elst
Website: www.akgelderland.nl
Telefoonnummer: 085-1306786
Email: info@akgelderland.nl