088 - 33 77 000 info@akgelderland.nl

Administratie Kantoren Gelderland voor het MKB:

Volledig ontzorgend   Sparringpartner   Kostenbesparend

Coronaloket

Om de zakelijke pijn van de coronacrisis te verzachten hebben het Kabinet en diverse andere partijen een groot pakket aan noodmaatregelen gepresenteerd.

Wij hebben het één en ander voor u op een rijtje gezet en wij zullen dit waar nodig dagelijks actualiseren:

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Torzo)

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, die in de knel komen door de coronacrisis.

De Torzo kent 2 vormen van ondersteuning:

 • maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum en/of
 • een lening voor bedrijfskapitaal/werkkapitaal kan worden aangevraagd.

Deze regeling geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal €1.500 netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland momenteel verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan ook een lening voor bedrijfskapitaal/werkkapitaal worden aangevraagd.

De Torzo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de regeling verder uit met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Hoe gaat deze regeling eruit zien?

Ondersteuning kunt u aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal/werkkapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Daar kunt u dus terecht voor uw aanvraag. Het gaat daarbij om de woongemeente, niet de gemeente waar uw bedrijf is gevestigd.

Deze tijdelijke regeling houdt het volgende in:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal €1.500 netto per maand.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal/werkkapitaal tot maximaal €10.157.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale BBZ.
Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appèl op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waar onder ingeschreven in het Handelsregister van Kamer van Koophandel;
 • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Hoe vraagt u deze regeling aan?

Voor de aanvraag wordt in principe het bestaande aanvraagformulier BBZ gebruikt. Dit dient u in bij uw woongemeente, samen met een uittreksel uit het Handelsregister van Kamer van Koophandel, kopieën van uw identificatiebewijs, bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven.

De regeling wordt verzorgd via uw (woon)gemeente, dus het is belangrijk dat u de richtlijnen van uw (woon)gemeente volgt. Normaal gesproken kunt u deze informatie op hun website vinden of contact opnemen met de betreffende contactpersoon.

Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers

Voor bedrijven in branches (bijv. o.a. horeca, schoonheidssalons etc.) die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet,
is een directe, vaste tegemoetkoming van 4.000 euro beschikbaar (dit is een gift).

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
 • U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.
 • Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

Voor alle informatie en voor het aanvragen van deze compensatieregeling kunt u terecht op:

  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Voor deelname aan de NOW-regeling zijn, gelet op het doel ervan – behoud van banen – twee belangrijke voorwaarden verbonden. Het betreft de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en de voorwaarde om gedurende de periode waarvoor subsidie ontvangen wordt geen ontslagaanvraag te doen wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

1. Inspanningsplicht om loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden

Om in aanmerking te komen voor subsidie wordt verwacht dat de werkgever zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en werknemers dus door te betalen.

Een daling van de loonsom zal dan ook gevolgen hebben voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie waar de werkgever aanspraak op kan maken. Minder mensen worden dan immers doorbetaald of de hoogte van de loonsom is neerwaarts bijgesteld, dus neemt ook de tegemoetkoming in de loonkosten af.

Voorschot

Het voorschot dat UWV in het kader van de NOW verstrekt, is in principe gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald.

Flexwerkers

Dit heeft ook het effect dat werkgevers van werknemers met een flexibel contract worden gestimuleerd om het loon door te betalen (voor dezelfde urenomvang). Als werkgevers ervoor kiezen om de lonen van werknemers met flexibele arbeidsomvang door te betalen, dan tellen deze lonen mee bij de vaststelling van de NOW en wordt hierover subsidie ontvangen.

2. Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen

Uitgangspunt van de NOW is dat via deze regeling zoveel mogelijk werkgelegenheidsverlies wordt voorkomen. Daarom wordt van de werkgever verwacht dat hij zich bij de NOW-aanvraag verplicht geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt.
Van de werkgever wordt dan ook verwacht dat hij in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij UWV geen verzoek doet om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. De voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend in de periode van 1 maart tot en met 17 maart.
Als toch ontslag wordt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd.

Loon werknemer verhoogd met 50%

Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt
gebaseerd.

Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat niet-naleving van de voorwaarde om geen ontslag aan te vragen gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie.

Voor het aanvragen van de NOW-subsidie bij UWV moet de werkgever, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam en loonheffingennummer, een aantal stappen doorlopen zodat hij een voorschot op de loonkosten kan ontvangen:

 • De werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%.
 • Als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan de werkgever aangeven dat hij de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten starten. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020.
 • De werkgever noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de door gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden.
 • Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld.
 • Voor bijzondere situaties (het bedrijf bestond niet gedurende geheel 2019; het bedrijf maakt onderdeel uit van een groter geheel), bevat de nadere toelichting op het formulier aanwijzingen voor de juiste berekening van het omzetverlies.

Let op: als de werkgever eerder een WTV-aanvraag had ingediend, moet het dossiernummer van die aanvraag worden vermeld.

Loonsom voor werknemers met SV-loon

De loonsom van alle werknemers met sociale verzekeringsloon komt in aanmerking voor de subsidie. Dit zijn bijvoorbeeld wel werkenden met een fictieve dienstbetrekking voor de werknemersverzekeringen, maar geen vrijwillig verzekerden.

De subsidie bedraagt maximaal 90 procent van de loonsom. De werkgever vraagt de NOW aan per loonheffingennummer. De loonsom wordt dus vastgesteld per loonheffingennummer.

De loonsom bestaat dus uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon.
Het UWV gebruikt daarbij meestal de loonsom van januari 2020. Het loon van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal €9.538 van het loon per werknemer mee.

Wiens loon telt (niet) mee?

De loonsom wordt dus vastgesteld per loonheffingennummer. Ingeleende krachten (zoals payroll- en uitzendkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten.

De NOW geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn.

Het loon van alle verzekeringsplichtige werknemers telt mee bij de berekening van de loonsom mits ze worden doorbetaald, dus ook het loon van zieke werknemers.

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) zijn doorgaans niet (verplicht) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hun loon telt niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie.

Over stagevergoeding van stagiairs en het loon van BBL’ers worden premies werknemersverzekeringen betaald. De vergoeding die aan hen wordt betaald telt in dat geval mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie.

Wel of niet tot loonsom gerekend?

Een onregelmatigheidstoeslag maakt onderdeel uit van het sociale verzekeringsloon dat wordt gebruikt om de loonsom te bepalen.

De NOW biedt ook compensatie voor aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies, pensioenpremies (werknemers- en werkgeversdeel) en de opbouw van vakantiebijslag. De eventuele betaling van vakantiebijslag telt niet mee in de loonsom.

Tot de loonsom worden niet de werkgeversbetalingen voor uitkeringen voor bijvoorbeeld de Wet arbeid en zorg gerekend. Deze krijgt de werkgever immers al van de overheid vergoed via UWV.

Opslag van 30% bovenop loonsom

De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals pensioenpremies (werkgeversdeel en werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Een individuele berekening daarvan is niet mogelijk voor de NOW. UWV hanteert voor alle werkgevers een zelfde opslag van 30% bovenop de loonsom.

Correcties bij definitieve vaststelling

Bij de bevoorschotting worden werkgeversbetalingen in de meeste gevallen nog meegenomen in de subsidiehoogte; in die gevallen wordt daar bij de definitieve vaststelling voor gecorrigeerd.

Voor de voorschotten én voor de definitieve vaststelling wordt de loonsom van januari 2020 gebruikt of, als daar geen gegevens over zijn, november 2019.

Het UWV kan bij de definitieve vaststelling nog wel enkele technische correcties doorvoeren:

 • als er in januari uitkeringen waren inbegrepen in de loonsom (bijvoorbeeld ZW-uitkeringen bij een no-riskpolis, die de werkgever van het UWV vergoed krijgt), worden die niet meegenomen in de loonsom;
 • als er vakantiebijslag is uitbetaald door een werkgever die vakantiebijslag reserveert, wordt dat vakantiegeld niet meegenomen in de loonsom (in de opslag voor werkgeverskosten van 30% zit de vakantiebijslag namelijk al inbegrepen);
 • als er vakantiebijslag is uitbetaald door een werkgever die géén vakantiebijslag reserveert (bijvoorbeeld all-in verloning), wordt daarvoor gecorrigeerd om te voorkomen dat de vakantiebijslag via de opslag van 30% dubbel vergoed wordt.

Als de loonsom van maart tot en mei lager was dan de loonsom van januari, wordt het subsidiebedrag lager. Het bepalen van de loonsom van maart tot en met mei gebeurt op dezelfde manier als die van januari. Dat is dus inclusief de correcties.

Voorschot in 3 termijnen?

De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling, maximaal 90 procent van de loonsom. Bijvoorbeeld:

 • als 100 procent van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90 procent van het totale SV-loon van een werkgever;
 • als 50 procent van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45 procent van het totale SV-loon van een werkgever;
 • als 25 procent van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5 procent van het totale SV-loon van de werkgever.

Op basis van de aanvraag krijgt de werkgever van UWV een voorschot van 80 procent van de verwachte tegemoetkoming.

Accountantsverklaring

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend moet de werkgever vaststelling van de subsidie aanvragen. In principe is hierbij een accountantsverklaring vereist.
Streven is om binnen vier weken na publicatie van de regeling duidelijkheid te geven onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist. De regeling kan op dat punt nog worden gewijzigd.

Definitieve subsidie

Binnen 22 weken na ontvangst van deze aanvraag zal UWV de definitieve subsidie vaststellen. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld om het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering.

Vervanging werktijdverkorting

Hoewel de uitbraak van het coronavirus en de daarmee verband houdende vergaande
overheidsmaatregelen de aanleiding vormen voor het vervangen van de werktijdverkortingsregeling (WTV-regeling) door deze subsidieregeling, ziet deze subsidieregeling niet alleen op bedrijven die een omzetdaling hebben als gevolg van de omstandigheden in verband met de uitbraak van het coronavirus.

Het aanvraag- en verwerkingsproces is losgekoppeld van de concrete vermindering van werkbare uren en van de Werkloosheidwet (WW). Daardoor is het aanvraagproces sterk vereenvoudigd ten opzichte van de WTV-regeling. Een ander verschil is dat werknemers geen WW-rechten verbruiken over de periode waarvoor de NOW-subsidie wordt verstrekt.

Ook voor omzetdaling vanwege brand

Een andere situatie van buitengewone omstandigheden waarop deze subsidieregeling ziet, is bijvoorbeeld een omzetdaling als gevolg van brand in het bedrijf van de werkgever.

WTV-aanvraag

Geregeld is dat voor zover op de WTV-aanvraag nog niet is beslist de WTV-aanvraag wordt geacht een aanvraag te zijn om subsidie op grond van de NOW-regeling. Daartoe is werkgever wel verplicht de WTV-aanvraag aan te vullen met de nog ontbrekende informatie.

Als de werkgever een WTV-aanvraag had ingediend, moet hij het dossiernummer van die aanvraag vermelden.

Samenloop NOW en WTV

Werkgevers die nu al gebruik maken van de WTV-regeling kunnen hun WTV-aanvraag niet verlengen. Wel kunnen zij een aanvraag voor een subsidie in het kader van de NOW doen.

Als daarbij samenloop optreedt tussen de NOW-subsidie en de betaling van WW-gelden in het kader van de WTV-regeling wordt deze laatste betaling voor de subsidievaststelling in mindering gebracht op de loonsom over maart tot en met mei. Zo wordt dubbele financiering voorkomen.

  Download stappenplan aanvraag Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Belastingmaatregelen voor ondernemers

Bijzonder uitstel van belastingbetaling

Als u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kunt u de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Hoe vraagt u online voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling aan vanwege de coronacrisis?

Met het online formulier ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’ vraagt u automatisch in 1 keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.
Als u dit formulier instuurt, leggen wij voor al deze aanslagen de invordering direct stil voor een periode van 3 maanden. U hoeft daarvoor verder niets te doen.

Let op!

Blijf op tijd aangifte doen. En wacht tot u een aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als er nog geen aanslag is, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

Hoe vraagt u online voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling aan vanwege de coronacrisis?

Wij hebben gekozen voor deze manier van inloggen omdat dit formulier ook is bedoeld voor zzp’ers en eenmanszaken. Met DigiD kan iedere ondernemer snel, gemakkelijk en veilig inloggen.
Is uw onderneming een rechtspersoon? Dan moet een werknemer, of een fiscaal dienstverlener, inloggen met zijn eigen DigiD.
De DigiD waarmee u inlogt, wordt niet opgeslagen. Wij zullen deze verder ook niet gebruiken. In het formulier vult u de gegevens in van het bedrijf, inclusief uw RSIN of BSN. Wanneer wij uw verzoek om bijzonder uitstel van betaling behandelen, gaan wij uit van die gegevens.

RSIN of BSN?

Hebt u zich als eenmanszaak of ZZP’er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan bent u daar geregistreerd met uw BSN (burgerservicenummer). Hebt u uw onderneming ingeschreven met een andere rechtsvorm? Dan hebt u van de Kamer van Koophandel een RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) gekregen.

  Lees meer over het RSIN op de site van de Kamer van Koophandel

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

  Bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden

Verlaging voorlopige aanslag

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijgt u het verschil terugbetaald.

Hoe wijzigt u uw voorlopige aanslag? Voor de inkomstenbelasting wijzigt u de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst. Voor de vennootschapsbelasting kunt u uw voorlopige aanslag op 3 manieren wijzigen:

 • U gebruikt het formulier in het nieuwe ondernemersportaal: Mijn Belastingdienst Zakelijk. Ga naar Inloggen voor ondernemers, kies voor Mijn Belastingdienst Zakelijk en log in met eHerkenning.
 • U doet de aanvraag of wijziging met uw commerciële softwarepakket of laat dit door uw belastingconsulent doen.
 • Kunt u niet gebruikmaken van Mijn Belastingdienst Zakelijk? Alleen dan vult u op deze website het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 in.

Maar let op!

Als u nu uw voorlopige aanslag aanpast en aangeeft dat u de rest van het jaar geen winst meer verwacht, kan dit gevolgen hebben voor uw definitieve aanslag. U betaalt op dit moment elke maand al een deel van de belasting die u over dit jaar zou moeten betalen. De Belastingdienst verrekent dit achteraf bij de definitieve aanslag. Heeft u te veel betaald? Dan krijgt u het te veel betaalde bedrag terug. Maar hebt u te weinig betaald, of te veel teruggekregen? Dan moet u bijbetalen.

Wanneer u later in het jaar weer winst maakt, kunt u het beste uw voorlopige aanslag opnieuw wijzigen. Zo voorkomt u dat u bij uw definitieve aanslag moet bijbetalen.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

De Belastingdienst verlaagt tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente.

Invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Belastingrente

De Belastingdienst rekent belastingrente als zij een aanslag te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte is gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente wordt tijdelijk naar 0,01% verlaagd. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per
16 maart 2020 van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

De overheid wil met de maatregel voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kunt u als ondernemer meer lenen. Aanvragen voor BMKB kunt u bij uw financier indienen.

Wat houdt de regeling concreet in?

 • De overheid staat borg voor 90% van het geleende bedrag. 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB worden gefinancierd.
 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • De maximale looptijd van het BMKB krediet is 8 kwartalen.
 • De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:
  • lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode
  • ineens, aan het einde van de looptijd
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB niet aan de orde.

Aanvragen van de regeling doet u niet zelf, maar u kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat uw bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van RVO. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen de toepassing van het BMKB daarom zonder tussenkomst van RVO afhandelen.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

MKB’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’. Om gebruik te maken van de regeling meldt u zich bij uw bank.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De maatregel is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. Kleine ondernemers en ZZP’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis.

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Ook voor land- en tuinbouwbedrijven is een maatregel aangekondigd. Er komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Het kabinet staat daarmee borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De regeling moet zo snel mogelijk ingaan.

Banken verlenen uitstel

Een aantal banken heeft in navolging van de overheid een aanvullende maatregel aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de maatregel niet. Wel worden de ontwikkelingen voor die groep in de gaten gehouden. “Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders”, aldus de Nederlands Vereniging van Banken (NVB). “Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.”

Voor meer info: https://www.nvb.nl/corona/ of informeer bij de accountmanager c.q. contactpersoon bij uw eigen bank.

Pensioenuitvoerders coulant voor bedrijven in financiële nood

Ondernemers die in acute problemen komen door de coronacrisis kunnen uitstel van betaling van pensioenpremies krijgen. Dat is afgesproken door de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, zo is te lezen in een verklaring. Deze kunt u hier downloaden.

Ondernemers die in acute problemen komen door de coronacrisis kunnen uitstel van betaling van pensioenpremies krijgen. Dat is afgesproken door de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, zo is te lezen in een verklaring. Verklaring toevoegen of doorlinken

Pensioenuitvoerders komen ondernemers die door de coronacrisis in acute financiële nood komen of zijn gekomen zo veel mogelijk tegemoet als zij problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies.

Voor werkgevers is de pensioenpremie een groot deel van de loonkosten. Doorgaans gaat het om 20 tot 25 procent van wat een werknemer verdient. Vooralsnog gaat het alleen om uitstel van premiebetaling. De opbouw van pensioenrechten van werknemers gaat gewoon door.
Informeer bij de accountmanager c.q. contactpersoon bij uw eigen pensioenuitvoerder voor nadere informatie.

Verdere maatregelen en initiatieven

Toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet praat met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven (tijdelijk) in te trekken. Het gaat in het bijzonder om de toeristenbelasting. Een aantal gemeenten heeft zelf al maatregelen genomen. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Initiatieven vanuit de EU

Ook in Brussel en Frankfurt zitten instanties niet stil. Een kleine selectie van maatregelen: de Europese Commissie heeft een Corona Response Investment Initiative (CRII) van 37 miljard euro voor alle EU-lidstaten aangekondigd om de zorg, het mkb en de arbeidsmarkt te ondersteunen. De Europese Centrale Bank en andere toezichthouders zorgen dat banken goedkoper geld kunnen lenen van de ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen. De ECB koopt dit jaar voor honderden miljarden euro’s extra bedrijfs- en staatsobligaties op om de economie te stimuleren. De Europese Investeringsbank-groep (EIB-groep) zal tot 40 miljard euro aan financiering mogelijk maken om bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus financieel te ondersteunen.

Uw bedrijf in zwaar weer

Er zijn een aantal dingen die u, in een normale situatie, zelf kunt doen als u in zwaar weer terechtkomt:

 • Kijk eerst of er mogelijkheden zijn om veranderingen in uw bedrijf door te voeren. Misschien kunt u producten van andere leveranciers (uit andere landen) betrekken of uw diensten in een andere regio aanbieden.
 • Ook kunt u wellicht geld uit uw bedrijf vrijmaken door uitstaande facturen te innen. Of u kunt factoring overwegen, een kredietvorm waarbij u relatief snel betaald krijgt. Bespreek ook of u afspraken kunt maken met uw schuldeisers over een langere betalingstermijn dan gebruikelijk.
 • Bekijk of externe financiering mogelijk is. Informeer altijd eerst bij uw eigen bank naar de mogelijkheden (bijv. rekening courant) voordat u overige financierings-vormen overweegt.

Let op! U kunt er ook voor kiezen snel geld te lenen met een flitskrediet. Dan krijgt u snel geld op uw rekening, maar snelheid heeft wel zijn prijs!

Lees hier meer over wat u kunt doen als uw bedrijf in de schulden zit.

Meer informatie

De meest actuele informatie over o.a. het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen is te vinden op de RIVM-site. Op de site van de Rijksoverheid kun u terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 – 1351.

Veelgestelde ondernemersvragen over corona

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De overheid heeft inmiddels een uitgebreid maatregelenpakket aangekondigd. Bij het KVK Coronaloket komen duizenden ondernemersvragen binnen over bedrijfsvoering, personeel en regelingen.
Een overzicht van de belangrijkste vragen en antwoorden over Corona, vind u bij de Kamer van Koophandel, klik hier om naar de pagina te gaan!

AKGelderland wil u en uw bedrijf graag in bijstaan in deze omstandigheden, maar mocht u vragen hebben vult u dan ons Coronaloket contactformulier in en er zal zo spoedig mogelijk contact opgenomen worden om uw vraag of vragen te beantwoorden!

Contactformulier AKG-coronaloket

12 + 9 =

Let op! De captcha rekensom en velden met een * zijn verplicht!

Scroll Up
×

Goedendag!

Klik op ons profiel hieronder om direct een bericht te sturen of om ons gratis te bellen via WhatsApp!

× WhatsApp